เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("เงื่อนไขการใช้งาน") นำไปใช้กับผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ Crazy3DPrint ("Crazy3DPrint") ที่ตั้งอยู่ที่ http://www.crazy3dprint.com/ และเว็บไซต์ Crazy3DPrint ทั่วโลก (รวมเรียกว่า "ไซต์") กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียด

โดยการเข้าถึง การเข้าร่วม หรือการใช้ไซต์ คุณตกลงยอมรับและเงื่อนไขการใช้งานด้านล่าง หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอย่าใช้ไซต์

Crazy3DPrint สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบบางส่วนของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร การใช้งานไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของคุณหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดการใช้ไซต์

สารบัญ

เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงข้อความ กราฟิก อินเตอร์เฟซผู้ใช้ อินเตอร์เฟซภาพ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง งานศิลปะ และรหัสคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ โครงสร้าง ตัวเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์และความรู้สึก" และการจัดเนื้อหาดังกล่าวที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของโดย หรือได้รับอนุญาตโดย หรือต่อ Crazy3DPrint และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรกฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดไม่สามารถที่จะคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัปอัพโหลด เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง หรือแจกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่งสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงการค้าหรือการสาธารณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Crazy3DPrint

ลงทะเบียนบนไซต์

เพื่อที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ (เช่น การสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์) คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นที่คุณส่งเป็นจริงและถูกต้อง; และ (ข) ในบางครั้งคุณอาจได้รับจดหมายข่าวจาก Crazy3DPrint คุณสามารถลบบัญชีของคุณและยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำบนไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทันที หรือจำกัดสิทธิบัญชี หรือการใช้งาน หรือการเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดหาก Crazy3DPrint ตัดสินใจในดุลยพินิจของตนว่าคุณได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือด้วยเหตุผลทางธุรกิจอื่นๆ

การใช้งานไซต์

ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐบาล กลาง กฎหมายของรัฐ และกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณจะต้องไม่ใช้ไซต์หรือเนื้อหาในลักษณะที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย

คุณยอมรับว่า Crazy3DPrint อาจใช้ดุลยพินิจของตนและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยุติและ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือการร้องขอตามการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับการซื้อของผลิตภัณฑ์ ไฟล์ 3D หรือการใช้งานบางส่วนที่เป็นเฉพาะบนไซต์ ("เงื่อนไขเพิ่มเติม") เงื่อนไขเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม หากมีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขเพิ่มเติม เงื่อนไขเพิ่มเติมจะควบคุมเกี่ยวกับการใช้งานบางส่วนที่เป็นเฉพาะบนไซต์

สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว

เพื่อที่จะได้รับข่าวประชาสัมพันธ์และข้อเสนอพิเศษในบางครั้ง คุณอาจสมัครรับจดหมายข่าวจาก Crazy3DPrint ในการทำเช่นนั้นคุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นที่คุณส่งเป็นจริงและถูกต้อง; (ข) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และ (ค) คุณอาจยกเลิกการสมัครสมาชิกเมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตามคำแนะนำในไซต์

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crazy3DPrint ยังนำไปใช้กับการใช้งานของไซต์นี้ และเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crazy3DPrint

สภาพพร้อมใช้งานและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์และบริการ

ราคา คุณสมบัติ เนื้อหา และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อธิบายหรือบรรยายบนไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Crazy3DPrint ซึ่งจัดทำไซต์นี้ได้ใช้ความพยายามทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อแสดงคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้อง รวมถึงสีที่ใช้บังคับ การผนวกรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนไซต์นี้ในเวลาที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้หมายความถึงหรือรับประกันว่าสินค้าหรือบริการเหล่านี้จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลบนไซต์นี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แม้ด้วยความพยายามของเรา แต่ข้อมูลในเว็บไซต์บางครั้งอาจจะไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล่าล้าสมัย เราไม่รับรองความครบถ้วนสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ บนไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในไซต์นี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันกว่าที่ระบุไว้ หรืออาจมีราคาที่แตกต่างกว่าที่ระบุไว้ในไซต์นี้

การขอสงวนสิทธิ์

Crazy3DPrint ไม่รับประกันว่าไซต์หรือเนื้อหาของไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไซต์จะมีความต่อเนื่อง ตรงต่อเวลา ปลอดภัย หรือข้อบกพร่องในไซต์จะได้รับการแก้ไข ไซต์และเนื้อหาของไซต์มีให้ "ตามสภาพ" และ "พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง" และความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของไซต์อยู่ที่ตัวคุณ Crazy3DPrint ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยยะหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวกับไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงรวมด้วย แต่ไม่มีการจำกัดถึงการรับประกันของความถูกต้องใดๆ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา Crazy3DPrint ยังปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการกระทำ การละเว้น และการดำเนินการใดๆ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ของคุณ คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการดาวน์โหลดหรือข้อมูลที่ได้จากไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย, คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ใดที่ Crazy3DPrint ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ ความเสียหายจากผลสืบเนื่อง ความเสียหายเชิงลงทัณฑ์ หรือความเสียหายเชิงลงโทษรวมด้วย แต่ไม่มีการจำกัดถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ การสูญเสียความนิยม การสูญเสียการใช้งาน การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียไม่มีตัวตนอื่นๆ แม้ว่า Crazy3DPrint จะได้รับรู้ (หรือควรจะรู้) ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

โดยคำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ถ้า Crazy3DPrint พบว่าจะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์นี้ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Crazy3DPrint จะ จำกัดอยู่ที่ US$ 50.00

การสละสิทธิ์

คุณยอมรับในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่จะสละสิทธิทั้งหมดและจะไม่ฟ้อง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายจาก Crazy3DPrint ซึ่งเป็นผลมาจากการระงับหรือการยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานของไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมโดยแจ้งชัดที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และให้สินไหมความเสียหายแก่ Crazy3DPrint พนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น บุพการี ทายาทผู้รับผลประโยชน์ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ จากและต่อกลวงการอ้างสิทธิ หนี้สิน ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าทนาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ Crazy3DPrint โดยบุคคลที่สามเกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมต่อกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Crazy3DPrint ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ในการป้องกันและการควบคุมที่เป็นพิเศษในเรื่องใดๆ ไม่เช่นนั้นคุณอาจมีต้องรับผิดชอบการจ่ายชดเชย และในกรณีดังกล่าวคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ต่างกลวงการเรียกร้องสิทธิของ Crazy3DPrint จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อพิพาทและกลวงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที คุณไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนของ Crazy3DPrint เพื่อที่จะยอมรับความผิด หนี้สิ้น ทำข้อตกลงใดๆ หรือการประนีประนอมข้อพิพาทหรือกลวงสำหรับ Crazy3DPrint โดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Crazy3DPrint ก่อน ไม่มีความล่าช้าหรือล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายใดๆ หรือการแก้ไขปัญหาภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์เว้นแต่ได้รับการสละสิทธิโดยชัดแจ้งจาก Crazy3DPrint เป็นลายลักษณ์อักษร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงบนไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถือเป็นการให้บริการเพื่อความสะดวกแก่คุณแต่เพียงผู้เดียว การเข้าชมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ Crazy3DPrint จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล คำแนะนำ หรือคำให้การในไซต์เหล่านั้น Crazy3DPrint ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและไม่ได้รับรองหรือดำเนินการแทนใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่พบที่นั้น หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจจะได้รับจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ การแก้ไขข้อพิพาท

การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหา รวมถึงข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมายและที่อยู่อาศัยจริงของคุณ คุณยอมรับว่าการอ้างสิทธิ์หรือข้อโต้แย้งใด ๆ กับ Crazy3DPrint หรือประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณจะอยู่เฉพาะภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งเขตปกครองของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวันแต่เพียงแห่งเดียว คุณยังยินยอมและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับ Crazy3DPrint หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเนื้อหาจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน คุณยอมรับว่ามูลคดีหรือการอ้างสิทธิ์ใดที่คุณพึงมีในการใช้งานเว็บไซต์ ต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากการกระทำหรือการละเลยอันเป็นเหตุให้เกิดการเรียกร้องหรือเป็นเหตุให้เกิดมูลคดีนั้น

ทั่วไป

เงื่อนไขใช้งานเหล่านี้นอกเหนือไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณยอมรับเมื่อใช้งานบางส่วนที่เป็นเฉพาะบนไซต์ ถือว่าเป็นคำแถลงการณ์ของข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมดระหว่างคุณและ Crazy3DPrint เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ ซึ่งใช้แทนข้อตกลงหรือการเจรจาต่อรองใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ Crazy3DPrint ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถ้ามี ความล้มเหลวของ Crazy3DPrint ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจว่าไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามคุณยังคงเห็นว่าศาลควรพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความความตั้งใจของ Crazy3DPrint และคุณที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัตินั้น และที่ซึ่งบทบัญญัติอื่นๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพ ชื่อเรื่องในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพแม้ว่าคุณจะยกเลิกการใช้งานไซต์ของคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการตีความโดยไม่มีความเกี่ยวข้องการตีความอย่างเคร่งครัดใดๆ เพื่อประโยชน์ของหรือต่อคุณหรือ Crazy3DPrint

TOP